Podmínky použití stránek

Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy. 

Autorská práva 

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. 

Odpovědnost za škodu

Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu. 

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění. 

Ochrana osobních údajů

Uživatel, který vyplnil osobní údaje na těchto webových stránkách a tyto údaje odeslal, dává výslovný souhlas k použití těchto údajů pro další komunikaci a že správce - společnost Nutricia, a.s. (sponzor projektu Zdravý start) , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, 140 00, sám nebo prostřednictvím zpracovatelů tyto údaje na dobu 10ti let zpracovává za účelem nabízení obchodu nebo služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů

Vyplněním osobních údajů ve formulářích na webu www.zdravystart.cz tímto uděluji souhlas společnosti, Nutricia a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00, IČO 63079640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3207, jakožto správci stránky www.zdravystart.cz, s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů (dále jen jako „zákon“) zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, datum narození, e-mailová adresa, adresa pracoviště, za účelem další komunikace, zasílaní informačních materiálů, zasílání certifikátů o získané kvalifikaci a případné publikace na stránkách www.zdravystart.cz. Jsem si vědom/a toho, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu společnosti Nutricia a.s. a dále práva dle § 21 zákona., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se mě týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.